ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คิดว่าตลาดไทยเที่ยวไทยปีนี้ขยายตัว 7-8% สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 9.3 แสนลบ.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองสถานการณ์ตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2560 ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสร้างรายได้สะพัดสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องประมาณ 9.30-9.38 แสนล้านบาท แม้ล่าสุดยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการต่ออายุมาตรการหักลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ประกอบกับทิศทางของต้นทุนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่อาจจะปรับขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกและการปรับอัตราค่าจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันใหม่ที่มีผลต่อต้นทุนการทำตลาดของสายการบิน

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า รายได้จากคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีมูลค่าประมาณ 9.30-9.38 แสนล้านบาท หรือขยายตัวประมาณร้อยละ 7.0-8.0 เมื่อเทียบกับที่เติบโตร้อยละ 8.3 ในปี 2559 และคาดว่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 158.2-159.7 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 6.2-7.2 จากที่เติบโตประมาณร้อยละ 7.3 ในปี 2559 ที่ผ่านมา” เอกสารเผยแพร่ ระบุ

ปัจจัยใหญ่ในการเคลื่อนตลาดไทยเที่ยวไทยมาจากการตลาดที่เข้มข้นของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง อย่างโรงแรมและสายการบิน หรือธุรกิจทางอ้อมที่มีการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งปี และการทำตลาดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจวางแผนของนักท่องเที่ยว

“ผลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า การจัดแคมเปญการตลาดและการจัดโปรโมชั่นของภาคธุรกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ อาทิ อิทธิพลจากการได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น” เอกสารเผยแพร่ ระบุ

ขณะเดียวกันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและการเกิดขึ้นของกิจกรรมใหม่ๆ ที่มีการเจาะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้นในแต่ละพื้นที่ก่อให้เกิดเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬาอย่างฟุตบอลไทยลีก การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน หรือการแข่งจักรยาน การจัดงานเทศกาลท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งในระยะหลังผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำให้ความสำคัญในการขยายเส้นทางการบินระหว่างจังหวัด นอกเหนือจากเส้นทางการบินหลักจากกรุงเทพฯ และการเปิดให้บริการเรือเฟอร์รี่ระหว่างพัทยา-หัวหิน ซึ่งจะช่วยทำให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ ได้สะดวกขึ้น และเกิดการกระจายตัวของการเดินทางท่องเที่ยว

สำหรับตลาดท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวดีจะยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก และจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ในแผนการทำตลาดอย่าง 12 เมืองต้องห้ามและพลัส ซึ่งในปีนี้หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายที่จะทำตลาดการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะเมื่อทาง CNN ได้มีการจัดอันดับสถานที่น่าท่องเที่ยวในโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยติด 1 ใน 17 สถานที่น่าท่องเที่ยวของโลกในปี 2560 ซึ่งน่าจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่มีความคึกคักโรงแรม สระแก้วดีขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจและหน่วยงานในพื้นที่น่าจะมีการทำตลาดมากขึ้น และไม่เพียงแต่กระตุ้นเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น แต่รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยเช่นกัน

เมื่อพิจารณาถึงการกระจายรายได้ของตลาดไทยเที่ยวไทย พบว่า ยังมีความแตกต่างกันอยู่ในแต่ละจังหวัด จากฐานข้อมูลสถิติการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) มีจำนวนมาก แต่รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าที่ต่ำกว่าภาคอื่น เห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยรายวันของคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังทั้ง 2 ภาค ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายของคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำมาจากหลายองค์ประกอบ อาทิ นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักทัศนาจร จำนวนวันพักเฉลี่ยต่อคนที่ต่ำกว่าภาคอื่นๆ สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่หลากหลาย ระบบการคมนาคมขนส่งที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่สะดวกสบาย เป็นต้น

ทั้งนี้ การจะเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้นสามารถทำได้หลายประการ อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและหาชมที่ไหนไม่ได้ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในพื้นที่ให้มากขึ้น การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพและเป็นของเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่จะต้องซื้อสินค้านั้นๆกลับไป นอกจากนี้ ในเมืองท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงเมืองท่องเที่ยวหลักๆ อย่างเชียงใหม่ พัทยา หรือภูเก็ต ระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การจัดระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะในเมืองท่องเที่ยวที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดและระหว่างจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศให้ถูกลงและยังจะช่วยหนุนให้ตลาดไทยเที่ยวไทยสามารถเจริญเติบโตได้ต่อเนื่อง

“การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยช่วยกระจายรายได้ลงสู่ระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในท้องถิ่นพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและตามเส้นทางท่องเที่ยว โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยอยู่ที่ประมาณ 8.69 แสนล้านบาท” เอกสารเผยแพร่ ระบุ

อย่างไรก็ดี การผลักดันให้ตลาดการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องยังมีโจทย์ที่ท้าทายหลายประการ อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สามารถสร้างรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในเมืองท่องเที่ยวที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดและระหว่างจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศให้ถูกลง เป็นต้น

“การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และยังนับเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่สำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจในชุมชนที่เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวและเส้นทางผ่าน และบ่อยครั้งเมื่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัว ตลาดไทยเที่ยวไทยจะกลับมามีบทบาทสำคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว” เอกสารเผยแพร่ ระบุ

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ตลาดไทยเที่ยวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในด้านของจำนวนคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปี ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงทั้งโรงแรมและที่พัก การขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศ รวมถึงบทบาทของภาครัฐที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอย่างในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ รัฐบาลได้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งในหลายมาตรการ คือ มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ เนื่องจากมองว่าการท่องเที่ยวในประเทศเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่จะช่วยให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว และในปี 2559 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสถิติการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยหรือที่เรียกว่า ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) ซึ่งรวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวพักค้างและนักทัศนาจร โดย 1 คนสามารถเดินทางได้มากกว่า 1 ครั้ง และมากกว่า 1 จังหวัด ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า การเดินทางท่องเที่ยว มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2555-2559 นั้น จากที่มีจำนวนคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 117.6 ล้านคน-ครั้งในปี 2555 เป็นจำนวนประมาณ 149.0 ล้านคน-ครั้งในปี 2559 ขยายตัวเพิ่มเฉลี่ยอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ขณะที่สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 5.89 แสนล้านบาทในปี 2555 เพิ่มเป็น 8.69 แสนล้านบาทในปี 2559 ขยายตัวเพิ่มเฉลี่ยอัตราร้อยละ 12.0 ต่อปี โดยรายได้จากตลาดไทยเที่ยวไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35.0 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด

#สระแก้ว #อรัญประเทศ #ท่องเที่ยว #ที่พักสระแก้ว #โรงแรมสระแก้ว #ที่พักอรัญประเทศ #โรงแรมอรัญประเทศ

For more post, please visit ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดว่าตลาดไทยเที่ยวไทยปีนี้ขยายตัว 7-8% สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 9.3 แสนลบ..

ไมค์ ออม ทั้งหวานทั้งแซ่บ ชักชวนฟินทุกช็อต

โทรถูก ค่อยๆ ทยอยเสิร์ฟความฟินมาให้แฟนๆ ดูกันเรื่อยๆ สำหรับคู่ของ ไมค์ พิรัชต์ กับสาวคนสนิทอย่าง ออม สุชาร์ ภายหลังจากก่อนหน้านี้ก็ปล่อยภาพเรียกน้ำย่อยมามอบให้ดูกันแล้ว กับภาพเซ็ทที่ถ่ายแฟชั่นคู่กันในนิตยสาร Honeymoontravel ที่ทั้งคู่บินไปที่เดิมอีกครั้งที่เกาะมัลดีฟส์

พร้อมทั้งภาพสวีทเซ็ทล่าสุดที่ไมค์โพสต์ แฟนคลับคู่นี้เห็นแล้วต้องฟินแน่ๆ เพราะไมค์ออม สื่อออกมามอบให้เหมือนคู่รักจริงๆ มาก ๆ แถมยังรวมความแซ่บของทั้งคู่ หนุ่มไมค์ก็หุ่นล่ำกล้ามแน่นมาก ส่วนออมก้ฉีกลุคใสๆ มาแนวเซ็กซี่ ในชุดบิกินี่ เรียกว่าฟินได้ทุกช็อตจริงๆ ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ส่วนสถานะของไมค์ ออม จะขยับจากเพื่อนมาเป็นคนรู้ใจหรือไม่ คงต้องฟังจากปากเจ้าตัวกันเองนะคะ

Please visit ไมค์ ออม ทั้งหวานทั้งแซ่บ เชิญชวนฟินทุกช็อต for related post.

มาริโอ้ รอลุ้น ติดอันดับผู้ชายหน้าหล่อของโลก

โทรไปต่างประเทศ ประหยัด ติดอีกหนึ่งนักแสดงชายไทยที่มีรายชื่อติดอันดับ 1 ใน 100 ผู้ชายหน้าของโลก ที่ทำการแรงโผโดยเว็บไซต์ต่างเมือง ซึ่งงานนี้มีชื่อของพระเอกหนุ่มหน้าลูกครึ่ง “มาริโอ้ เมาเร่อ” อยู่ในโผด้วย โดยเจ้าตัวได้เปิดเผยให้ฟังว่า พอได้ยินมาเหมือนกันเรื่องการจัดอันดับ แต่ส่วนตัวยังไม่รู้ว่าตัวเองก็ติด คาดว่าจากนี้คงรอติดตาม พร้อมขอบคุณที่ให้ให้มีรายชื่ออยู่ในโผด้วย

มีรายชื่อเราติดอันดับ 1 ใน 100 ผู้ชายหน้าหล่อของโลก ?
“ขนาดนั้นเลยเหรอครับ ก็รู้สึกดีใจ ต้องขอบใจที่ยังเห็นการทำงานของโอ้อยู่และดึงโอ้ให้เข้าไปอยู่ในโผด้วยครับ”

นอกจากเราก็ยังมี ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่ติดอันดับเหมือนกัน ?
“โอ้ไม่ทราบเลยครับ แต่ได้ยินมาแค่ว่ามันมีโผขึ้นมา ได้ยินมาแค่นี้เลยครับ ยังไม่รู้เลยด้วยครับว่าเป็นโผจากที่ไหน แต่เดี๋ยวจะกลับไปติดตามดูครับ”

เป็นการจัดอันดับของเว็บไซต์ต่างประเทศ ?
“อ๋อ ครับ ก็ขอบคุณมากๆ นะครับที่ให้โอ้ได้ไปอยู่ในโผ”

ในประเด็นของตัวเอง คิดว่าความหล่อตรงไหนที่ดึงดูดให้ติดโผ ?
“ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ทุกคนดูดีได้ครับ เพียงอยู่ที่ว่าเราต้องดูแลตัวเอง บางคนอาจจะเลือกเกิดไม่ได้เนอะ แต่เราเลือกที่จะดูแลตัวเองได้ และทุกคนก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นได้หมด ส่วนถ้าถามว่าเรามีเสน่ห์ตรงไหน คงเป็นเพราะความเป็นตัวของตัวเองมั้งครับ”

พอมีแบบนี้ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหม ?
“หนักเลยครับ กลับไปนี่จะรีบกินน้ำขิงเลยครับ (ยิ้ม) ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ ช่วงโอ้พยายามออกกำลังกายอยู่ครับ ที่ทำนี่ไม่ได้เกี่ยวกับโผนะครับ ที่บ้านก็สอนมาว่าสุขภาพเป็นสิ่งเด่นที่สุด ถ้าเราทำงานหาเงิน มีแต่เงิน แต่ไม่มีสุขภาพที่ดี มันก็ไม่มีความสุขครับ เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราหาเงินด้วย มีสุขภาพที่ดีด้วย”

For more post, please visit มาริโอ้ รอลุ้น ติดอันดับผู้ชายหน้าหล่อของโลก.

ซิตี้เฮ!ราชันชุดขาวโอเคขายดานิโล่

“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จ่อได้ตัว ดานิโล่ แบ็กขวา เรอัล มาดริด มาร่วมก๊วนเต็มที เมื่อล่าสุดตกลงค่าตัวกับต้นสังกัดนักเตะได้เรียบร้อย โดยพร้อมจ่ายเงินโบนัสให้อีก 5 ล้านปอนด์ ด้วย

โทรกลับไทย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวที พรีเมียร์ลีก อังกฤษ บรรลุข้อตกลงกับ เรอัล มาดริด ยอดสโมสร ลา ลีกา สเปน เป็นที่เรียบร้อย สำหรับการขอซื้อตัว ดานิโล่ แบ็กขวาชาวบราซิเลียน มาร่วมทัพ ด้วยราคา 26.5 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1192.5 ล้านบาท) ตามรายงานจาก เดอะ การ์เดี้ยน สื่อชั้นนำเมืองผู้ดี เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

ดาวเตะวัย 26 ปี กำลังจะกลายเป็นนักเตะใหม่รายที่ 5 ของ “เรือใบสีฟ้า” ในช่วงเวลาซัมเมอร์นี้ ต่อจาก แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เอแดร์สัน, ดั๊กลาส ลุยซ์ และ ไคล์ วอล์คเกอร์ โดยตอนแรก ดานิโล่ มีข่าวคราวกับ เชลซี แต่สุดท้ายไม่สามารถตกลงกันได้

จนกระทั่งล่าสุดกลายเป็น แมนฯ ซิตี้ ที่กำลังจะได้ตัว ดานิโล่ ไปร่วมก๊วน โดย เดอะ การ์เดี้ยน ระบุว่า “เรือใบสีฟ้า” พร้อมจ่ายเงินโบนัสให้ เรอัล มาดริด อีก 5 ล้านปอนด์ (ประมาณ 225 ล้านบาท) ด้วย หากทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่ยอมรับกันไว้

For more post, please visit ซิตี้เฮ!ราชันชุดขาวโอเคขายดานิโล่.

เชสนี่ยกบุฟฟ่อนโกลเจ๋งสุดตลอดกาล

holiday palace วอยเชียค เชสนี่ นายทวารตัวใหม่ ยูเวนตุส ออกโรงสดุดี จานลุยจิ บุฟฟ่อน จอมหนึบกัปตันทีม ยกเป็นโกลที่ดีที่สุดตลอดกาล และตั้งตารอที่จะได้เรียนรู้จากนายด่านชาวอิตาเลียน หลังมือกาวโปลเพิ่งโยกย้ายจาก อาร์เซน่อล มาค้าแข้งกับ “เบียงโคเนรี่” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

วอยเชียค เชสนี่ ผู้รักษาประตูป้ายแดงของ “เจ้าม้าลาย” ยูเวนตุส สโมสรยักษ์ใหญ่จากเวทีกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ออกมายกย่อง จานลุยจิ บุฟฟ่อน นายทวารตัวเก๋าเพื่อนเข้าร่วมทีม ว่าเป็นโกลที่ดีที่สุดตลอดกาล

จอมหนึบทีมประเทศชาติโปแลนด์ วัย 27 ปี ที่เพิ่งโยกย้ายจาก อาร์เซน่อล ยอดทีมแห่งอังกฤษ มาค้าแข้งในถิ่นอัลลิอันซ์ สเตเดี้ยม ด้วยค่าตัว 12 ล้านยูโร (ราว 480 ล้านบาท) บวกโบนัสอีก 3 ล้านยูโร (ประมาณ 120 ล้านบาท) เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เปิดเผยกับ ยูเวนตุส ทีวี สถานีโทรทัศน์ของสโมสร ว่า “นี่เป็นทีมที่น่าทึ่งและเป็นทีมที่ลงสนามเพื่อคว้าชัยชนะอยู่ตลอด นั่นไม่ได้หมายถึงในเกมเท่านั้น แต่เป็นทุกถ้วย นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมย้ายมาที่นี่ และผมอยากคว้าแชมป์ ผมอยากเป็นแชมเปี้ยน ซึ่งผมก็ได้อยู่ที่นี่แล้ว และผมพร้อมเดินหน้าต่อไป”

“การมี บุฟฟ่อน อยู่นั้นถือเป็นปัจจัยด้วยหรือเปล่า ใช่เลย เพราะผมอยากพัฒนาขึ้น ดังนั้น การจะทำอย่างนั้นมันคงไม่มีโอกาสไหนดีไปกว่าการฝึกฝึกซ้อมร่วมกับ จานลุยจิ บุฟฟ่อน เขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุด หรือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอิตาลีเท่านั้น แต่เป็นโลกฟุตบอล”

“ตอนนี้ผมมีโอกาสได้ฝึกฝึกซ้อมกับเขา และผมก็อยากพัฒนาขึ้น และเรียนรู้จากเขา ผมไม่หยุด และผมเป็นผู้รักษาประตูที่อยากพัฒนาอยู่ตลอด ผมเป็นคนที่โดดเด่นและชอบเซฟในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผมยังต้องพัฒนาในแง่ของความคงเส้นคงวาอยู่ เพราะผมอยากเป็นผู้รักษาประตูในระดับเดียวกับ บุฟฟ่อน หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียง คุณต้องยกระดับในทุกเกม ไม่ใช่แค่ 2 หรือ 3 นัดต่อฤดูกาล ดังนั้น ผมจึงต้องพัฒนา” เชสนี่ ทิ้งท้าย

Please visit เชสนี่ยกบุฟฟ่อนโกลเจ๋งสุดตลอดกาล for more article.

“โฟร์พัฒนากรุ๊ป” นำ 5 บริษัทในเครือร่วมงานสถาปนิก’60 อัดส่วนลดสูงสุด15%พร้อมโชว์ความพิเศษของ 3 แบบใหม่

“โฟร์พัฒนากรุ๊ป” นำ5บริษัทในเครือเข้าร่วมงานสถาปนิก’60 จัดโปรโมชั่นคืนผลกำไรลูกค้าส่วนลดสูงสุด15%พร้อมโชว์ความพิเศษของ 3 แบบใหม่ที่ยังได้รับความนิยมสูงสุด ชูจุดเด่นด้วยบริการ“ONE STOP SERVICE ”สร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน จบในที่เดียว แบบบ้านหลากสไตล์ หลายขนาด หลายระดับราคาให้ผู้บริโภคได้เลือกที่ บูธโฟร์พัฒนากรุ๊ป H504 ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 นี้ อิมแพค เมืองทองธานี

นายปราโมทย์ ธีรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัดผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านที่ให้บริการ “ONE STOP SERVICE ”มากว่า 3 ทศวรรษ เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและขยายฐานตลาดการให้บริการด้วยการให้ความสำคัญในการจัดหรือการเข้ากิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด กลุ่มบริษัทโฟร์พัฒนากรุ๊ป เข้าร่วมงานสถาปนิก’60 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 นี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี ตอบโจทย์การสร้างบ้านเพื่อการอาศัยอย่างสุขสบายมีความครบครัน สร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน จบในที่เดียว แบบบ้านหลากสไตล์ หลายขนาด หลายระดับราคาให้ผู้บริโภคได้เลือกที่ บูธโฟร์พัฒนากรุ๊ป H504 หรือสอบถามเพิ่มเติม 02 940 3789 www.fourpattana.com

พร้อมกันนี้ทางโฟร์พัฒนา กรุ๊ป ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อตอบแทนผู้บริโภค ดังนี้ สำหรับผู้บริโภคที่ปลูกสร้างบ้านกับบริษัทโฟร์พัฒนา และทำการตกแต่งภายในด้วย จะมอบส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับลูกค้าที่สร้างบ้านกับ โฟร์ดีเวลลอป เฮ้าส์ มอบส่วนลดสูงสุด 3.6 แสนบาท และโฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ มอบส่วนลด 10% ในงานมีนำเสนอแบบบ้านมากมายรวมทั้ง 3 แบบใหม่ ดีไซน์ 2016 ของโฟร์พัฒนา ที่ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง คือ Modern Style / Roof Garden และ New Designs 2016 แบบบ้านดีไซน์ใหม่ 2016 ใน

รุ่นพรีเมี่ยมซีรี่ย์ บ้านสมบูรณ์แบบด้วยวัสดุ และพื้นที่ใช้สอยระดับพรีเมี่ยม สะท้อนความสมบูรณ์แบบด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทันสมัยทุกมุมมอง สะท้อนรสนิยมและสไตล์ที่แตกต่างของผู้เป็นเจ้าของ ทุกฟังก์ชั่นภายในเหมาะเจาะลงตัว มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยที่ครบครัน เพื่อสร้างความสุขสบายต่อการอาศัยและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คุณใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น กับพื้นที่จัดสวนบนหลังคาโรงรถ Roof Garden มอบความสดชื่นรื่นรมย์ สบายทั้งกายและใจ

“ความพิเศษของ 3 แบบใหม่ ดีไซน์ 2016 คือ 1. ความสูงบานประตู หน้าต่างภายนอก 2.60 เมตร 2. ความสูงพื้นถึงฝ้าเพดาน 3.00 เมตร และ3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยสวนพักผ่อนบนหลังคาโรงรถ โดยมีพื้นที่ใช้สอย 370-460 ตารางเมตร ปลูกสร้างบนที่ดิน 94 ตารางวา ขึ้นไป” นายปราโมทย์กล่าว

การให้บริการ ONE STOP SERVICE ของกลุ่มบริษัทโฟร์พัฒนากรุ๊ป นั้นประกอบด้วย 5 บริษัท ดังนี้1) บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจมาประมาณ36 ปี กับประสบการณ์รับสร้างบ้าน “ โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง ” ราคา 7-30 ล้านบาท 2) บริษัท โฟร์ดีเวลลอป เฮ้าส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ สร้างบ้านอย่างสร้างสรรค์ ” Creative home building ระดับราคา 3-7 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างด้วยระบบก่อสร้าง 2 ระบบคือระบบโครงสร้างเทหล่อในที่ smart life และระบบโครงสร้างกึ่งสำเร็จรูป easy system 3)บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด ที่ดำเนินการ รับสร้างบ้านตามแบบมาตรฐาน และรับสร้างอาคาร อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน ฯลฯ ตามแบบของท่าน หรือ Turnkey และรับบริการงานปรับปรุง ต่อเติม และงานก่อสร้าง โดยแผนก M&S 4) บริษัท โฟร์พัฒนา พรีเมี่ยม จำกัด สร้างบ้านและออกแบบพิเศษเพื่อคุณ ระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นการบริการ รับสร้างบ้านตามแบบของลูกค้า มีการดีไซน์แบบใหม่เฉพาะหลัง ในสไตล์ที่เป็นของลูกค้าเฉพาะรายพร้อมปลูกสร้าง และ 5) บริษัท โฟร์พัฒนา อินทีเรีย จำกัด ให้บริการ ที่พักคลอง6ดีไซน์ ตกแต่งภายในทุกประเภท รวมถึง FIS FURNITURE เฟอร์นิเจอร์สั่งทำในราคาสั่งได้

Please visit “โฟร์พัฒนากรุ๊ป” นำ 5 บริษัทในเครือเข้าร่วมงานสถาปนิก’60 อัดส่วนลดสูงสุด15%พร้อมแสดงความพิเศษของ 3 แบบใหม่ for related content.

สูตรผิวพรรณขาวใสทันอกทันใจ ภายใน 2 สัปดาห์ ! ด้วยส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติ

สาว ๆ หลายคนคาดหวังที่จะมีผิวโลชั่นบำรุงผิวขาว เรียบเนียนในเวลาอันรวดเร็ว จึงหาแนวทางหรือยอมเสียเงินเพื่อความขาวแบบฉาบฉวยที่มาพร้อมกับอันตรายต่าง ๆ จนลืมไปว่า “ธรรมชาติบำบัด” เป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุด

ผิวดำคล้ำเสียนั้นเกิดจากเหตุหลายอย่าง เช่น แสงแดด มลภาวะต่าง ๆ อาการเจ็บป่วย รวมถึงความเครียด สาว ๆ หลายคนเลือกที่จะใช้วิธีแบบเร่งด่วนเพื่อทำให้ผิวพรรณขาวใส โดยอาจจะเลือกใช้สารเคมี หรือวิธีการอื่น ๆ ที่มีราคาค่อนข้างสูง (ไปจนถึงสูงมาก) จนอาจทำให้เกิดการสิ้นเปลือง หรือบางทีก็เป็นอันตรายต่อผิวพรรณอันบอบบางของคุณ วันนี้เราขอแนะนำเคล็ดลับที่จะทำให้ผิวพรรณของคุณสาว ๆ ดูดีขึ้นได้ด้วยวิธีธรรมชาติภายใน 2 สัปดาห์ (เริดตรงนี้) ว่าแต่จะมีสูตรไหนบ้างนั้น เราไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

1. ล้างหน้าด้วยน้ำผึ้ง

คุณสมบัติของน้ำผึ้งคือจะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิว เหมาะสำหรับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่าย เพียงคุณทาน้ำผึ้งลงบนผิวหน้าก่อนอาบน้ำแล้วทิ้งไว้สองถึงสามนาที จากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด คุณจะสัมผัสได้ว่าผิวของคุณจะขาวใสและนุ่มชุ่มชื่นค่ะ

2. อบไอน้ำด้วยเปลือกมะนาว

แค่ต้มผิวเปลือกมะนาวกับน้ำ และเทลงในภาชนะ จากนั้นเอาหน้าไปอังกับไอน้ำที่ออกมาเพียงสองนาที และเช็ดหน้าให้แห้ง วิธีการนี้จะช่วยเปิดรูขุมขนและกำจัดสิ่งสกปรกได้ดี แถมยังอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยทำให้ผิวดูสว่างใสด้วยค่ะ

3. ขัดผิวด้วยสครับน้ำมันมะพร้าว

เพียงผสมแป้งข้าวเจ้า 2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำมันมะพร้าวและนวดเข้าด้วยกัน จากนั้นนำมานวดบนใบหน้า วิธีนี้จะช่วยปรับสีผิวให้ดูขาวใสขึ้น

4. มาสก์หน้าด้วยโยเกิร์ต

โยเกิร์ตนอกจากนำมารับประทานแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องความสวยงามได้อีกค่ะ เพราะโยเกิร์ตนั้นอุดมไปด้วยกรดแลคติกที่ดีต่อผิวพรรณ เพียงนำโยเกิร์ตรสธรรมชาติมาผสมกับน้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ จากนั้นพอกที่ผิวหน้าทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามนาที แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น ผิวคุณจะนุ่มขาวใสแน่นอนค่ะ

5. บำรุงด้วยว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้เป็นพืชที่ดีต่อสุขภาพและผิวพรรณที่ช่วยเติมความชุ่มชื่น รักษารอยแผล และป้องกันผิวจากแสงแดดได้ดี เพียงนำว่านหางจระเข้มาปอกเปลือกออก ล้างน้ำให้สะอาด และนำตัวส่วนที่เป็นเนื้อมาพอกผิวหน้าทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด ผิวจะชุ่มชื่นสดชื่นมากเลยค่ะ

6. พอกด้วยสูตรผิวส้มและนม

นำผิวส้มมาบดผสมด้วยน้ำนมที่แช่เย็น จากนั้นนำมาพอกผิวหน้าและลำคอ ทิ้งไว้สักพักแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทำเป็นประจำอาทิตย์ละสองครั้ง จะช่วยทำให้ผิวหน้าของคุณดูขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ

7. ขาวใสด้วยสูตรจากมะละกอ

นำมะละกอมาบดให้ละเอียด เติมน้ำมะนาวเพียงเล็กน้อย ทาบนผิวทิ้งไว้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่น มะละกอมีคุณสมบัติที่ทำให้ผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ

8. มาสก์หน้าด้วยมะเขือเทศ

มะเขือเทศอุดมไปด้วยกรดจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตราย มีประโยชน์กับร่างกายและผิวพรรณ “จะทานก็ดี จะพอกก็งาม” เหมาะสำหรับคนที่ผิวมัน และเป็นสิว ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใส เพียงนำเนื้อมะเขือเทศมาทาที่ใบหน้ารอจนแห้ง และพอกทับอีกครั้ง ทำซ้ำเป็นเวลายี่สิบนาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่น ทำเช่นนี้เป็นประจำจะช่วยทำให้ผิวดูขาวใสไร้จุดด่างดำค่ะ

สาว ๆ ลองนำไปใช้ดูนะคะ เพื่อผิวขาวสวย ปลอดภัย หมดกังวลเรื่องผิวดำคล้ำเสียกันไปเลยค่ะ ทั้งนี้ดูแลเรื่องผิวพรรณภายนอกกันไปแล้วก็อย่าลืมบำรุงรักษาจากภายในกันด้วยนะคะ ดื่มน้ำเยอะ ๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำจิตใจให้เบิกบาน แค่นี้คุณก็จะมีผิวสวยใสอยู่คู่กับคุณไปอีกนานเลยค่ะ

ข้อมูลจาก : youqueen.com และ thebeautymadness.com

#คอลลาเจน #ผิวขาว #ผิวเนียน นุ่ม ใส #D&C diamond & Collagen #ดี แอนด์ ซี ไดมอนด์ แอนด์ คอลลาเจน #www.dandccenter.com

For related post, please visit สูตรผิวพรรณขาวใสทันใจ ภายใน 2 สัปดาห์ ! ด้วยส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติ.

3 แนวทางง่าย ๆ ย้ายข้อมูลจาก iPhone ไป Android

ชี้ทางโทรต่างประเทศราคาถูกแนวทางโยกย้ายข้อมูลโทรศัพท์จาก iPhone ไปยัง Android (ทุกรุ่น) ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้ พร้อมภาพประกอบ

หลังจาก Google เปิดหน้าเว็บไซต์ Switch to Android แนะนำวิธีย้ายข้อมูลจาก iOS ไปยัง Android มาแล้วเมื่อ 2 ปีที่แล้ว (อ่านข่าว Google ออกคู่มือแนะนำวิธีย้ายจาก iOS ไป Android) ล่าสุด Google ได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลวิธีการย้ายข้อมูลแบบใหม่บนหน้าเว็บ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ iPhone ที่ต้องการย้ายมาใช้ Android ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

วันนี้เรามีวิธีย้ายข้อมูลโทรศัพท์ง่าย ๆ จาก iPhone ไปยัง Android (ทุกรุ่น) มาแนะนำให้กับผู้ใช้ iPhone ที่ต้องการจะย้ายมาใช้โทรศัพท์ Android โดยมี 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. ติดตั้งแอพฯ Google Drive

ติดตั้งแอพฯ Google Drive เวอร์ชั่นล่าสุดบน iPhone ของคุณจากนั้นทำการล็อกอินเข้าใช้งานด้วยบัญชี Gmail หรือหากใครยังไม่มีบัญชีดังกล่าวให้ทำการสมัครเสียก่อน ดูวิธีสมัครบัญชี Gmail

– ดาวน์โหลดแอพฯ Google Drive สำหรับ iOS

2. Backup สำรองข้อมูลบน iPhone

ทำการ Backup หรือสำรองข้อมูลบน iPhone ของคุณด้วยแอพฯ Google Drive โดยเข้าไปตั้งค่าได้ที่ Settings และเลือก Backup จากนั้นจะพบคำสั่ง Backup ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าแอพฯ 3 เมนูด้วยกันดังนี้

– Contact (รายชื่อติดต่อ)
– Calendar events (ข้อมูลนัดหมายบนปฏิทิน)
– Photos and videos (รูปถ่าย และวิดีโอ)

เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการจะ Backup ได้แล้วให้กดปุ่ม Start Backup ที่ด้านล่างคำสั่งทันที จากนั้นรอจนกว่าระบบจะทำการสำรองข้อมูลเสร็จ ซึ่งระยะเวลาการสำรองข้อมูลขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลภายในเครื่องของคุณว่ามี มากน้อยแค่ไหน (แนะนำทำการสำรองข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น)

3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google บนมือถือ Android

ทำการลงชื่อ (Sign in) บนมือถือ Android เครื่องใหม่ของคุณด้วยบัญชี Gmail เดียวกับที่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในแอพฯ Google Drive บน iPhone ในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นรอจนดาวน์โหลดเสร็จ เพียงเท่านี้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บน iPhone เครื่องเก่าของคุณก็จะย้ายมาอยู่บนมือถือ Android เครื่องใหม่ของคุณเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ Backup ผ่านแอพฯ Google Drive ไว้ในขั้นตอนที่ 2 ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลได้อีกหนึ่งช่องทางนอกจากโทรศัพท์ Android ก็คือผ่านทางเว็บไซต์ Gmail บนคอมพิวเตอร์นั่นเอง

#bvcall #โทรกลับไทยราคาถูก #โทรต่างประเทศ #บริการโทรข้ามประเทศ #บริการโทรต่างประเทศ #bvcall pantip

Please visit 3 แนวทางง่าย ๆ เปลี่ยนข้อมูลจาก iPhone ไป Android for related article.

อีไอซี คิดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโต 8.4% – แนะธุรกิจท่องเที่ยวปรับตัว

อีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดที่พัก ตลาดโรงเกลือ สระแก้วจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยปีนี้ที่ 35.3 ล้านคน ก้าวหน้าจากปีที่ผ่านมา 8.4% พร้อมแนะ 3 แนวทางการปรับตัวในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรับมือยุคดิจิทัล

นายวิธาน เจริญผล ผู้อำนวยการคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เผย ปี 2017 คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยราว 35.3 ล้านคน โดยเติบโตจากปี 2016 ที่ 8.4% โดยตัวเลขดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยมีรายได้ถึง 2.9 ล้านล้านบาท เนื่องจากมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศยังมีโอกาสโตได้อีก

นอกจากนี้อีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังมองว่า ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงเราต้องเรียนรู้ และปรับตัวตามยุค โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่นอกจากจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุแล้ว ยังมีโอกาสเกิดธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจการให้บริการที่พักระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้สูงถึง 7.5 หมื่นล้านบาท ในปี 2020 รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีตลาดชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น และยุโรป คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้สูงถึง 7.5 หมื่นล้านบาท ในปี 2020 เช่นเดียวกัน

ในขณะที่ดิจิทัลทำให้การเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองสะดวกมากขึ้น เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เริ่มจาก dreaming – planning – booking – experience – sharing ซึ่งการแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวเป็นตัวจุดประกายฝันของนักท่องเที่ยวคนต่อๆ ไป นำไปสู่การเกิดธุรกิจบริการใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจบริการรับฝากและจัดส่งกระเป๋าเดินทางระหว่างเมือง ดังนั้นธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อโอกาสทางธุรกิจ คือ การสร้างความร่วมมือกับธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน เช่น การร่วมกันระหว่างธุรกิจที่พักและธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว, การสร้างความแตกต่างเนื่องจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการดำเนินธุรกิจเปลี่ยน ธุรกิจท่องเที่ยวต้องเน้นการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสม และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ อาทิ การผ่อนปรนกฎระเบียบการออกวีซ่า รวมทั้งการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ทั้งหมดจะช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศมีโอกาสเติบโต

#สระแก้ว #อรัญประเทศ #ท่องเที่ยว #ที่พักสระแก้ว #โรงแรมสระแก้ว #ที่พักอรัญประเทศ #โรงแรมอรัญประเทศ

For more article, please visit อีไอซี คิดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโต 8.4% – แนะธุรกิจท่องเที่ยวปรับตัว.

OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ รุดหน้ารุกตลาดคนรุ่นใหม่กับกิจกรรม Moviecation 2 ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต โดยคุณวันเพ็ญ เกตุชาญชัย (ที่ 2 จากขวา) Senior Vice President Marketing รุดหน้าโรงแรมสระแก้วบุกตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มี Lifestyle สนใจการเดินทางท่องเที่ยว โดย OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ จัดกิจกรรม Moviecation 2 ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย “70 เส้นทางตามรอยพระบาท” ในโครงการท้าเที่ยวข้ามภาค ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2560

โดยผู้ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จำนวน 2 ที่นั่ง จะได้รับคูปอง 1 ใบเพื่อชิงรางวัลลุ้นรับแพคเกจโรงแรมและรีสอร์ทชื่อดังกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ รวม 300 รางวัล พิเศษสุด สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ เพียงแสดงบัตร Ocean Club หรือ บัตร Ocean Care Card หรือ บัตรประกันสุขภาพกลุ่ม หรือ บัตรชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 2 ที่นั่ง ก็จะได้รับสิทธิพิเศษรับคูปอง 2 ใบเพื่อชิงรางวัลลุ้นรับแพคเกจดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมโหวตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 แห่ง 5 ภูมิภาคที่คุณอยากไปที่สุด ได้แก่ ภาคเหนือ – โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ภาคอีสาน – ศูนย์วิจัยพืชสวนภูเรือ จังหวัดเลย ภาคกลาง – โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ภาคตะวันออก – ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง และภาคใต้ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมโพสต์ภาพบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน Line Official Major Group เพื่อลุ้นรับที่พักฟรี 15 รางวัล โดย OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ได้ร่วมมอบความรักความห่วงใยให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการมอบความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ทุนประกันสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมทุนประกันทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมร่วมโหวตฯ โดยมีระยะเวลาความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 – 31 พ.ค. 61 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับรางวัลได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างผ่อนคลายใจในทุกเส้นทาง ด้วย 171 สาขาทั่วประเทศของ OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ และตัวแทนประกันชีวิตกว่า 14,000 คนพร้อมช่วยเหลือดูแล พร้อมด้วยโรงพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 300 แห่ง

มาร่วมกันโหวตสถานที่ตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อลุ้นรับความคุ้มครองจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 10 กันยายน 60

#สระแก้ว #อรัญประเทศ #ท่องเที่ยว #ที่พักสระแก้ว #โรงแรมสระแก้ว #ที่พักอรัญประเทศ #โรงแรมอรัญประเทศ

Please visit OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ก้าวหน้ารุกตลาดคนรุ่นใหม่กับกิจกรรม Moviecation 2 ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย for related post.